Boom

14 tekstów – auto­rem jest Boom.

Ze­gar - mie­rzy coś cze­go nie możemy uchwy­cić . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 listopada 2011, 20:26

Spot­kałam os­tatnio pew­ne­go miłego człowie­czka . Ma ja­kieś 7 lat, chodzi do pier­wszej kla­sy pod­stawówki . 
Umiał wzór che­miczny na wodę i wodór, czy­ta 100 książek rocznie . A kiedy za­pytałam czy ro­bi to z przy­jem­ności, opuścił głowę i odpowiedział:
- To moi rodzi­ce . 

Zbyt am­bitni rodzi­ce mogą zniszczyć dzieciństwo każde­mu dziec­ku . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 listopada 2010, 17:24

Nie zas­ta­nawiaj się JAK tyl­ko CO zro­bić, bo po­tem będą wy­pomi­nać, że nic nie zro­biłeś . . . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 listopada 2010, 19:12

Mu­zyka na full, próbuję o niczym nie myśleć i ja­koś żyję. Ale co kiedy skończy się piosen­ka? Wrócę do te­go me­lan­cho­lij­ne­go świata. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 listopada 2010, 18:48

Nic nie zaczy­na się sa­mo .
Nic nie kończy się sa­mo . 
*Zaw­sze jest ja­koś powód, żeby coś się za­kończyło al­bo zaczęło. Wszys­tko jest po­wodem naszych czynów. I tych nie do końca świado­mych . 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 października 2010, 17:27

Nie zas­ta­nawiałeś się kiedyś jak to jest, kiedy całe życie masz już za so­ba, masz tą swiado­mość, że Twój czas, Two­je życie właśnie do­biega końca ...i przychodzi Ci um­rzeć . 

I ta świado­mość, że nie możesz nic w tym wy­pad­ku zro­bić . 
Mu­sisz tyl­ko cze­kać . Na ko­niec włas­ne­go życia . . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 października 2010, 11:24

Jak się nie mówi co się myśli, to się mówi co się mu­si . . 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 października 2010, 19:42

Na­wet nie wiesz ile bym dała, abym mogła zno­wu się do Ciebie przy­tulić . I poczuć te ciepło bijące z Two­jej pier­si . .* Bra­kuje mi ciebie . . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 września 2010, 15:10Jes­teś moim bra­tem, czy nie po­win­nam się czuć bez­pie­cznie w Two­jej obec­ności, nie mar­twić się o każdy Twój ruch.
O to, że za­raz mnie uderzysz bo nie zro­biłam te­go co Ty chciałeś ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 sierpnia 2010, 21:23

To, że Ty cze­goś nie widzisz nie znaczy, że in­ni też te­go nie widzą . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 sierpnia 2010, 18:45
Boom

..zaczynam wszystko od nowa.

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Boom

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność